Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Kinh gui bac Kamikaze

    E vua tot nghiep DH chuyen nghanh Co khi che tao.E da nop ho so theo chuong trinh ky thuat vien cua cong ty co phan thuong mai phái cử de di XKLD tai Nhat Ban.Cong ty da bao e duoc nhan vao cong ty ...... chuen san xuat ve ban le o Osaka. trong hop dong co ghi muc luong la 18 man. tuy nhien cong...
Top