ô nhiễm môi trường

  1. thungrac1234

    Sản phẩm Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng thế nào đến môi trường sống của chúng ta

    Đời sống phát triển ngày càng nhanh, lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường ngày càng nhiều. Vấn đề đặt ra, nếu nguồn rác thải này không được thu gom, xử lý một cách triệt để thì môi người sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? rác thải sinh hoạt Tác hại của rác thải sinh hoạt...
  2. thungrac1234

    Mua sắm Thùng rác nhựa - Bài toán gìn giữ môi trường sống xanh

    Thùng rác nhựa và bài toán bảo vệ môi trường Ô nhiễm môi trường, một trong những vấn đế cấp bách của toàn xã hội, Đặc biệt là tại Việt Nam hiện nay, khi mà công nghiệp hóa hiện đại hóa đang được Đảng và Nhà nước đẩy mạnh phát triển. Bài toán môi trường hiện nay đang diễn ra rất phức tạp. Ô...
Top