Xã hội Thẻ My number "Tích hợp thẻ bảo hiểm” của Thủ tướng Kishida, tạo ra “hệ thống mới” cho những ai chưa có thẻ ?

Xã hội Thẻ My number "Tích hợp thẻ bảo hiểm” của Thủ tướng Kishida, tạo ra “hệ thống mới” cho những ai chưa có thẻ ?

4jkl4CfYnbWoWyzD5J8BrdF7DITliCqbM7mQ6vzgAFfecgP_cCSijtRLMRc1fR2sd8N__E9B-zKEnmD0kA2VZgCpCPxGdG...jpg


Về việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và thẻ My Number do chính phủ thúc đẩy, Thủ tướng Kishida cho biết ý định tạo ra một hệ thống mới cho những người chưa có thẻ My number.

Chính phủ đặt mục tiêu bãi bỏ thẻ bảo hiểm y tế hiện tại vào mùa thu năm 2024 và tích hợp với thẻ My number. Thủ tướng Kishida cho biết thay vì cấp "giấy chứng nhận đủ điều kiện" theo hệ thống hiện hành cho những người chưa có thẻ, chính phủ sẽ chuẩn bị một hệ thống cho phép người chưa có thẻ My number được khám chữa bệnh do bảo hiểm y tế chi trả.

Thủ tướng Kishida cho rằng "Có nhiều lợi ích khi tích hợp thẻ My Number và thẻ bảo hiểm y tế."

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top