langthang

Chữ ký

Vạn pháp duyên sanh, khả ngộ bất khả cầu ...

Theo dõi

Top