an ninh

  1. yuki1485

    Pháp luật Nhật Bản : Chính phủ xem xét việc bắt buộc báo cáo quốc tịch đối với người mua đất. Chỉ định tại các khu vực cơ sở quốc phòng và đảo xa.

    Cho biết vào ngày 25, về việc thu mua đất quan trọng bảo đảm an ninh do vốn sở hữu nước ngoài, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét thiết lập luật yêu cầu người mua đất có nghĩa vụ báo cáo trước như quốc tịch , chỉ định tại các khu vực xung quanh các cơ sở quốc phòng quan trọng và các đảo xa biên...
Top