bảo vệ sinh kế

  1. yuki1485

    Xã hội "Khoảng cách giàu nghèo" của xã hội Nhật Bản, có thể được nhìn thấy từ tổng số hộ gia đình có thu nhập và tiết kiệm.

    <Hộ gia đình phổ biến nhất ở Nhật Bản là hộ gia đình có thu nhập hàng năm trong khoảng 1 triệu yên và không có tiền tiết kiệm> Đời sống của người dân ngày càng khó khăn hơn, và mức thu nhập được sử dụng như một chỉ số đánh giá . Nhìn vào những thay đổi kể từ năm 1985, thu nhập trung bình của...
Top