cản trở

  1. yuri

    Xã hội Các vấn đề cơ bản cản trở "thúc đẩy số hóa" của Nhật Bản

    Với sự số hóa nhanh chóng dưới chính quyền hiện tại, các vấn đề khác nhau cũng đang được làm nổi bật. Eji Hara, đại diện của cơ quan chính sách và là tác giả của cuốn "sơ suất quốc gia", khẳng định rằng đã đến lúc phải cải cách các quy định trong lĩnh vực phát thanh. Đâu là ý nghĩa thực sự...
Top