di sản số một nhật bản

  1. yuri

    Địa danh Quyết định di sản thế giới số một của Nhật Bản! Địa điểm đầu tiên là núi Phú Sĩ, có thể nói là biểu tượng của Nhật Bản

    Từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11, nhóm khảo sát Netorabo đã tiến hành một bảng câu hỏi hỏi "di sản thế giới yêu thích của bạn ở Nhật Bản là gì?" Trong bảng câu hỏi, 19 di sản văn hóa thế giới và 4 di sản thiên nhiên ở Nhật Bản được đăng ký tính đến tháng 9 năm 2020, trên tổng số 23 di sản...
Top