đường hầm seikan thứ 2

  1. yuki1485

    Xã hội Khả năng thực hiện "Đường hầm Seikan thứ 2" là ? Sự kì vọng sẽ làm sâu sắc hơn khái niệm "hai tầng"

    Các tờ báo giới thiệu các bài báo và chuyên mục tương lai trong số đặc biệt của năm mới. Chủ đề về các tuyến đường sắt mới và công nghệ là những tài liệu thích hợp . Năm 2018, Nihon Keizai Shinbun đưa ra khái niệm "Ouu Shinkansen." Trong năm 2019, Kawakita Shinbo đề cập đến "Tuyến đường sắt mới...
Top