hỗ trợ du lịch

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch chính thức công bố "Hỗ trợ Du lịch Quốc gia" bắt đầu từ ngày 11 tháng 10.

    Vào ngày 26, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản chính thức thông báo rằng Nhật Bản sẽ bắt đầu một biện pháp kích cầu du lịch mới, "Hỗ trợ du lịch quốc gia", từ ngày 11 tháng 10. Chiến dịch ban đầu dự định bắt đầu vào nửa đầu tháng 7, nhưng đã bị hoãn lại do sự lây lan...
Top