làm việc kết hợp

  1. yuki1485

    Việc làm 40% nhân viên Nhật Bản cho rằng năng suất và chất lượng công việc được cải thiện với cách làm việc kết hợp.

    Cisco Systems đã công bố kết quả của "Khảo sát toàn cầu về làm việc kết hợp ( hybird work ) ". Theo đó, khoảng 60% nhân viên trên thế giới và khoảng 40% ở Nhật Bản cảm thấy rằng làm việc kết hợp đã cải thiện chất lượng và năng suất làm việc. Ngoài ra, khoảng 76% cảm thấy rằng họ có thể thực hiện...
Top