lịch sử của họ

  1. yuri

    Lịch sử [Ngày 19 tháng 9 là ngày của họ] Hơn 300.000 họ! ?? Lịch sử họ Nhật Bản

    Vào ngày 19 tháng 9 năm 1870 (ngày 13 tháng 10 năm 1870), một sắc lệnh “cho phép họ của dân thường” được ban hành để tổ chức đăng ký gia đình, và dân thường được phép đặt họ của họ. Để kỷ niệm điều này, ngày 19 tháng 9 đã được thành lập là "ngày của họ". Ngày nay, mọi người đều có họ, nhưng cho...
Top