mùa phấn hoa

  1. yuri

    Khí tượng Tám tỉnh thành phố trong đó có Tokyo đã bước vào "mùa phấn hoa". Các biện pháp chống lại dị ứng phấn hoa

    Hôm nay, ngày 7 tháng 2 (chủ nhật), tám tỉnh thành phố như phía nam Kanto và Kyushu đã bước vào "mùa phấn hoa". Số lượng phấn hoa được phát hiện bởi nhà quan sát phấn hoa của Weathernews "Pollen Robo" và số lượng người dùng báo cáo các triệu chứng dị ứng phấn hoa đã tăng lên, vượt quá hướng dẫn...
Top