net zone

  1. yuki1485

    Xã hội Ba quan điểm cần thiết cho" "xã hội loại bỏ cacbon" của chính quyền Suga đưa ra

    Tiểu ban Chính sách Cơ bản của Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng Nhật Bản đã được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 để sửa đổi Kế hoạch Năng lượng Cơ bản. Sau khi xác minh các vấn đề về cơ cấu cung cầu năng lượng cho năm tài chính 2050, tiểu ban sẽ đánh giá tình trạng đạt được giá trị mục tiêu cho năm...
Top