phạt hành chính

  1. yuri

    Pháp luật Nhật Bản: Vòng luẩn quẩn của "từ chối" xét nghiệm PCR và "phạt hành chính"

    Vào tháng 12 năm 2020, phe phái lớn nhất của hội đồng đô thị Tokyo, "Tomin First no Kai", đã từ bỏ "dự thảo sắc lệnh kèm theo các hình phạt cho các biện pháp đối phó với virus corona mới", được báo cáo tại khu vực thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, vì nó là một chủ đề địa phương, nên có thể không được...
Top