quốc ca

  1. yuki1485

    Lịch sử Ba dị bản của “Kimigayo”, quốc ca Nhật Bản.

    Vào ngày 13 tháng 8 năm 1999, "Đạo luật về Quốc kỳ và Quốc ca" được thực thi, và "Kimigayo" được chỉ định làm quốc ca và "Hinomaru" được chỉ định làm quốc kỳ của Nhật Bản . Vì vậy, bài viết sẽ tóm tắt lịch sử của "Kimigayo". Quốc kỳ của Nhật Bản Trên thực tế, có ba bản “Kimigayo”. Vì thú vị...
Top