quỹ ngoại hối

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhìn nhận như thế nào trong việc chính phủ Nhật Bản xoay xở ngân quỹ bằng cách "bán vàng thỏi" ?

    Việc tài khoản đặc biệt dành cho quỹ ngoại hối đã bán đô la cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và sử dụng đồng yên nhận được từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để mua vàng thỏi từ chính phủ đã trở thành chủ đề nóng . Kết quả là, chính phủ đã phát hành vàng thỏi, quỹ ngoại hối nắm giữ vàng, và Ngân...
Top