tổ chức lại tập đoàn

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Sony, Panasonic, Hitachi, NTT ... Liệu các doanh nghiệp Nhật Bản có thể lấy lại sức cạnh tranh thông qua việc "tổ chức lại tập đoàn"?

    Việc tổ chức lại tập đoàn của các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản vẫn tiếp tục. Điều đó nhằm mục đích tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp từ quan điểm trung và dài hạn trong bối cảnh ngày càng gia tăng sự không chắc chắn về tương lai của môi trường kinh doanh, chẳng hạn như cuộc...
Top