ưu điểm và nhược điểm

  1. yuki1485

    Giáo dục Tại sao Nhật Bản không nhập học ở vào tháng 9 ? Ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng.

    Ở Nhật, học sinh nhập học vào tháng 4. Tuy nhiên, nếu nhìn ra thế giới, có vẻ như nhiều nước nhập học vào tháng 9. Những thuận lợi và khó khăn khi nhập học vào tháng 9 là gì ? Lần này, tôi đã tìm hiểu lý do tại sao Nhật Bản nhập học vào tháng 4 thay vì tháng 9, và những thuận lợi và khó khăn đi...
Top