ủy viên nữ

  1. yuri

    Chính trị Những thách thức đối với sự tham gia chính trị của phụ nữ 60% nữ ủy viên hội đồng địa phương “không được biết đến”

    Trong một cuộc khảo sát của Văn phòng Nội các về sự tham gia chính trị của phụ nữ, 60% thành viên hội đồng địa phương là phụ nữ chỉ ra rằng họ "không được biết đến nhiều" là một vấn đề từ giai đoạn quyết định ứng cử đến giai đoạn bầu cử. Để khám phá những thách thức đối với việc phụ nữ tham gia...
Top