việc làm bán thời gian

  1. yuki1485

    Xã hội Khảo sát của Đại học Meijo : 70% sinh viên sử dụng ngân hàng thực phẩm phàn nàn về những khó khăn trong cuộc sống, giảm việc làm bán thời gian.

    Phó giáo sư Akiko Minowa của Đại học Meijo (quận Tempaku, Nagoya) đã tiến hành một bảng câu hỏi đối với những sinh viên đã sử dụng ngân hàng thực phẩm được tổ chức tại khuôn viên trường đại học Tempaku. Khoảng 70% sinh viên trả lời rằng cuộc sống của họ "khó khăn", và hơn 60% trong số họ bị giảm...
Top