wifi miễn phí

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Nhật Bản : Việc cung cấp Wi-Fi miễn phí lần lượt kết thúc, Family Mart cung cấp đến cuối tháng 7.

    Family Mart sẽ kết thúc việc cung cấp Wi-Fi miễn phí "Famima_Wi-Fi" vào ngày 31 tháng 7. Seven & i Holdings, Tokyo Metro, v.v. đã kết thúc dịch vụ và phong trào hủy bỏ Wi-Fi miễn phí đang diễn ra. "Famima_Wi-Fi" là một dịch vụ kết nối Internet miễn phí có thể được sử dụng bằng cách đăng ký làm...
Top