xóa bỏ trẻ em trong danh sách chờ

  1. yuri

    Xã hội Xem xét bãi bỏ trợ cấp đặc biệt đối với trợ cấp trẻ em để tài trợ cho việc xóa bỏ trẻ em trong danh sách chờ đợi

    Về khoản trợ cấp trẻ em phải trả cho các hộ gia đình có con học đến trung học cơ sở, chính phủ đã bắt đầu xem xét bãi bỏ "trợ cấp đặc biệt" cung cấp 5000 yên cho mỗi trẻ em mỗi tháng nếu giới hạn thu nhập bị vượt quá vào cuối năm tài chính tới. Đối với tiêu chuẩn tính toán số tiền chi trả, hệ...
Top