bậc đại học

  1. yuki1485

    Giáo dục Khảo sát của JASSO : Tổng số tiền học phí và chi phí sinh hoạt của sinh viên đại học là 1.913.500 yên

    Vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Hỗ Trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) đã công bố kết quả của “Cuộc khảo sát Đời sống Sinh viên năm tài chính 2018 (Năm Bình Thành thứ 30 )”. Chi phí sinh hoạt trung bình của sinh viên là tổng học phí và chi phí sinh hoạt, là 1.913.500 yên. Thu nhập của sinh...
Top