bảo hiểm hỏa hoạn

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Bảo hiểm hỏa hoạn, quyết định tăng tiêu chuẩn phí bảo hiểm 10,9% . Mức tăng lớn nhất từ trước đến nay

    Khi số lượng thiên tai như bão lụt gia tăng, các tổ chức bảo hiểm phi nhân thọ đã quyết định tăng phí bảo hiểm hỏa hoạn lên 10,9%, mức tăng lớn nhất từ trước đến nay. Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến sẽ tăng phí bảo hiểm sau năm tài chính tới, điều này có khả năng làm tăng gánh nặng cho...
Top