bảo hiểm ô tô

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Cứ 4 người thì có 1 người chưa đăng ký ? Điều gì sẽ xảy ra nếu không đăng ký bảo hiểm ô tô ?

    Ở Nhật Bản, nếu bạn sở hữu một chiếc ô tô, bạn có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm bắt buộc cho phương tiện giao thông . Tuy nhiên, số tiền bồi thường của bảo hiểm bắt buộc cho ô tô là rất hạn chế. Vì vậy, người ta thường sử dụng bảo hiểm ô tô (bảo hiểm tự nguyện) do một công ty bảo hiểm phi nhân thọ...
Top