bảo hiểm việc làm

  1. yuri

    Xã hội Gánh nặng bảo hiểm việc làm của người lao động tăng lên trong tháng 10. Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ thành 0,6%

    Vào ngày 20, chính phủ và đảng dân chủ tự do đã tiến hành những điều chỉnh cuối cùng để duy trì mức phí bảo hiểm mà người lao động phải chịu trong số bảo hiểm việc làm do chính phủ quản lý đối với các biện pháp thất nghiệp ở mức hiện tại và nâng lên vào tháng 10 năm 2022. Trong điều kiện tình...
Top