chiến tranh thái bình dương

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản đã chi bao nhiêu cho Chiến tranh Thái Bình Dương ?

    Ngày 8 tháng 12 là ngày bắt đầu Chiến tranh Thái Bình Dương. Cuộc chiến này được cho là một cuộc chiến phi lý, nhưng thực tế Nhật Bản đã gánh bao nhiêu gánh nặng tài chính ? Nhà bình luận kinh tế Keiichi Kaya sẽ giải thích mối quan hệ giữa chiến tranh và nền kinh tế dựa trên những ước tính về...
  2. yuki1485

    Lịch sử Nhật Bản : "Báo cáo Điều tra Thiệt hại " trong Chiến tranh Thái Bình Dương

    Năm 1960, Cơ quan Kế hoạch Kinh tế công bố “kế hoạch tăng gấp đôi thu nhập quốc dân”, người tham gia xây dựng kế hoạch này là Saburo Okita, người sau này trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cơ quan Kế hoạch Kinh tế ban đầu là một tổ chức lại của Trụ sở Ổn định Kinh tế, được thành lập năm 1946...
Top