chuỗi cửa hàng tiện lợi

  1. yuki1485

    Xã hội Bạn nhớ được bao nhiêu ? Nhiều "chuỗi cửa hàng tiện lợi" đã biến mất khỏi Tokyo

    Bạn biết bao nhiêu cửa hàng tiện lợi nhỏ? Tuy là đột xuất, nhưng tên những cửa hàng sau đây là chuỗi cửa hàng tiện lợi đã từng mở ở Tokyo. ・ Cico Mart ・ Shop and Life ・ Apple Mart ・ Friend Mart ・ Times Mart ・Pumpkin ・ Downtown ・ Power Combini Bởi vì tôi đã đề cập đến những cửa hàng...
Top