cục cảnh sát

  1. yuri

    Lịch sử Nhật Bản: Lịch sử của cơ quan cảnh sát. Kế hoạch làm suy yếu "cảnh sát" của GHQ

    Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản quyết định chấp nhận tuyên bố Potsdam và chuẩn bị xuất bản "bản ghi chép kết thúc chiến tranh". Ngày hôm sau, ngày 15, phát thanh thông báo chấp nhận tuyên bố Potsdam và kết thúc chiến tranh sẽ được truyền đến cấp quản lý cấp trên như giới chính trị, quân đội...
Top