đại diện chính trị

  1. yuri

    Xã hội Đại diện chính trị của phụ nữ Nhật Bản. Hệ thống khu vực bầu cử có phải là rào cản đối với cân bằng giới tính "bất công đáng kể so với nước ngoài"

    25 năm đã trôi qua kể từ khi áp dụng "hệ thống đại diện cử tri nhỏ". Người ta đã chỉ ra rằng thành phần của cuộc đối đầu giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập là cố định và không thể chọn "người". Thêm vào đó, những gương mặt giống nhau lại gây chiến với nhau, tạo ra rào cản cân bằng giới tính...
Top