dịch thuật

  1. ThanhDuy421

    Nhờ mọi người dịch giúp câu này

    mọi người xem giúp câu này 校長が「地震があって、普通のことが幸せとわかったと思います。もっと幸せな学校や町と思うので、みんな協力してください」とあいさつしました。 Em dịch thế này đã đúng chưa ạ? …Hiệu trưởng đã phát biểu “ Động đất xảy ra, tôi nghĩ đã tìm thấy việc bình thường là hạnh phúc. Tôi nghĩ mọi người hãy hiệp lực...
Top