điểm tích lũy

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : 1,8 nghìn tỷ yên cho việc phổ cập "thẻ my number " được đưa vào ngân sách bổ sung. Điểm tích lũy lên đến 20.000 yên / người.

    Chính phủ sẽ bao gồm khoảng 1.813,4 tỷ yên cho Bộ Nội vụ và Truyền thông trong ngân sách bổ sung của năm tài chính 2021 cho "Dự án điểm tích lũy thẻ my number" mới, sẽ tặng điểm trị giá tới 20.000 yên cho những người đã có thẻ my number . Dự án là một phần của các biện pháp kinh tế của chính...
Top