giảm lợi nhuận

  1. yuki1485

    Kinh tế Kết quả tài chính năm ngoái của các ngân hàng khu vực giảm 46% lợi nhuận hoặc thâm hụt , tăng chi phí nợ xấu

    Các ngân hàng địa phương trên toàn quốc = kết quả tài chính cho năm tài chính 2020 là 46%, "giảm lợi nhuận" hoặc "thâm hụt" trong lãi hoặc lỗ cuối cùng . Ảnh hưởng kéo dài của virus Corona mới đã gây áp lực lên lợi nhuận do tăng chi phí để chuẩn bị cho các khoản nợ xấu. Tính đến tháng 3 năm...
Top