giảm rác thải nhựa

  1. yuki1485

    Sản phẩm Nhật Bản : Các cửa hàng tiện lợi tích cực nỗ lực trong việc giảm thiểu rác nhựa từ thìa dùng một lần .

    Do các công ty được yêu cầu giảm rác thải nhựa như một biện pháp bảo vệ môi trường, các cửa hàng tiện lợi lớn đang tích cực nỗ lực từ tháng tới, chẳng hạn như việc chuyển thìa dùng một lần làm bằng nhựa sang chất liệu gỗ tại một số cửa hàng. Lawson, một trong những cửa hàng tiện lợi lớn tại...
  2. yuki1485

    Tiêu dùng Nhật Bản : Thu thập và tái sử dụng các lọ chứa , một nỗ lực mới để giảm rác thải nhựa.

    Các công ty đang làm việc cùng nhau để giảm chất thải nhựa. Từ ngày 25, các nhà sản xuất thực phẩm sẽ bắt đầu một nỗ lực mới để thu gom các chai, hộp đựng sản phẩm và tái sử dụng nhiều lần theo cơ chế do một công ty Mỹ nghĩ ra. Trong số các công ty này, sáu công ty bao gồm Lotte và P&G Nhật Bản...
Top