gỡ bỏ một phần

  1. yuki1485

    Covid-19 Nhật Bản : Gỡ bỏ một phần tuyên bố tình trạng khẩn cấp . Nếu rút ngắn thời gian kinh doanh đến 9 giờ tối sẽ hỗ trợ phí hợp tác 40000 yen

    Vào ngày 26, chính phủ đang có kế hoạch gỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với virus Corona mới 6/10 tỉnh vào cuối tháng . Chính phủ cũng sẽ đưa ra một kế hoạch để ngăn chặn sự lan rộng lây nhiễm trở lại sau khi tuyên bố được gỡ bỏ. Giả định yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đối với các...
Top