hello work

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tăng cường hỗ trợ người lao động nước ngoài bị mất việc làm do Corona đi làm trở lại.

    Để hỗ trợ người lao động nước ngoài bị mất việc làm do ảnh hưởng của virus Corona mới, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản quyết định sẽ tăng số lượng phiên dịch viên để có thể xử lý nhiều ngôn ngữ tại Hello Work và tăng cường hỗ trợ tái triển khai việc làm bằng cách chia sẻ thông tin với các...
Top