hiệu ứng nhà kính

  1. yuri

    Xã hội Luật "hiệu ứng nhà kính vào năm 2050 giảm xuống bằng không" ... Thể hiện quyết tâm của chính phủ, trong nước và quốc tế

    Chính phủ đã đặt ra chính sách ban hành mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính xuống gần như bằng 0 vào năm 2050. Việc xác định các mục tiêu dài hạn của chính phủ theo luật là không bình thường. Mục đích là thể hiện lập trường thúc đẩy mạnh mẽ “không phát thải trong năm 2050” như một chính sách...
Top