hộ gia đình

  1. yuki1485

    Covid-19 Trợ cấp đặc biệt "50.000 yên / trẻ" cho các gia đình đang nuôi con nhỏ do thảm họa Corona. Đối tượng trợ cấp là ?

    Q : Tôi nghe nói rằng trợ cấp tiền mặt 50.000 yên sẽ được cung cấp như một biện pháp chống lại cuộc sống nghèo khó của các hộ gia dình đang nuôi con nhỏ ? A: "Trợ cấp đặc biệt" 50.000 yên / trẻ em sẽ được chi trả cho các hộ gia đình nuôi dạy trẻ gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh Corona...
Top