hỗ trợ công

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : 2 triệu người sống trong nghèo đói trên toàn quốc, thực trạng của `` hỗ trợ sinh kế'' .

    Số người có hoàn cảnh khó khăn ngày càng tăng do giá tăng sau đợt tăng giá. Các khoản hỗ trợ công cộng có thể là mạng lưới an toàn cho những người không thể trang trải trong cuộc sống . Tuy nhiên, nó thường là chủ đề bị chỉ trích, và có những trường hợp mọi người ngần ngại sử dụng hỗ trợ. Vì...
Top