khoảng cách giới tính

  1. yuki1485

    Chính trị "Khoảng cách giới tính" nổi bật ngay cả trong Nội Các Kishida, chỉ có 3 thành viên là nữ giới.

    Nội các Kishida mới thành lập chỉ có 3 thành viên là nữ giới trong số 20 người (trừ Thủ tướng Fumio Kishida). So với nội các Suga trước đây, khoảng cách giới tính giữa các chức vụ trong Nội các tiếp tục ở mức thấp so với các quốc gia khác. Trong nội các do Thủ tướng Fumio Kishida dẫn đầu, ba...
  2. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Tôi cảm thấy có khoảng cách giới tính ở nơi làm việc. Hạng 3 "Lương khó tăng", hạng 2 "Lương thấp", hạng 1 là ?

    Trung tâm Thiết kế Nghề nghiệp, điều hành trang web thay đổi việc làm "Loại thay đổi công việc của phụ nữ", đã thực hiện một cuộc khảo sát với 868 thành viên về khoảng cách giới tại nơi làm việc. Khi được hỏi "Có khoảng cách giới tính ở nơi làm việc hiện tại của bạn không?", Kết quả cho thấy...
Top