khoảng cách giới tính

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Tôi cảm thấy có khoảng cách giới tính ở nơi làm việc. Hạng 3 "Lương khó tăng", hạng 2 "Lương thấp", hạng 1 là ?

    Trung tâm Thiết kế Nghề nghiệp, điều hành trang web thay đổi việc làm "Loại thay đổi công việc của phụ nữ", đã thực hiện một cuộc khảo sát với 868 thành viên về khoảng cách giới tại nơi làm việc. Khi được hỏi "Có khoảng cách giới tính ở nơi làm việc hiện tại của bạn không?", Kết quả cho thấy...
Top