không khai báo

  1. yuri

    Pháp luật "Người bán lại" đầy những mặt hàng không khai báo đã bị phát hiện trong 90% các cuộc điều tra của cơ quan thuế quốc gia. Tại sao họ lại bị phát hiện?

    Kết quả điều tra về thuế thu nhập do cơ quan thuế quốc gia công bố ngày 27 tháng 11 cho thấy thực trạng hoạt động bán lại không khai báo của các cá nhân được gọi là “người bán lại” đã trở thành chủ đề nóng trên mạng. Khi cơ quan thuế quốc gia điều tra 1877 trường hợp cá nhân tham gia giao dịch...
Top