làm việc quá sức

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Các biện pháp như đảm bảo thời gian nghỉ ngơi nhất định với mục tiêu ngăn ngừa tử vong do làm việc quá sức .

    Liên quan đến Đề cương mới đề ra các biện pháp mà chính phủ phải thực hiện để ngăn chặn tử vong do làm việc quá sức được Nội Các quyết định, về "khoảng thời gian giữa các lần làm việc" đảm bảo một thời gian nghỉ ngơi nhất định sau khi làm việc, các mục tiêu đã được đặt ra như tăng tỷ lệ công ty...
Top