phục hồi

  1. yuri

    Kinh tế Sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản bị trì hoãn [Chuyên mục kinh tế của nhà cựu hoạch định chính sách BOJ Kiuchi]

    Nền kinh tế sẽ trở lại trước dịch corona vào cuối năm 2023? Theo thống kê GDP và số liệu sơ bộ thứ hai cho giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021 do Văn phòng Nội các công bố vào ngày 8 tháng 6, GDP thực tế là -3,9% mỗi năm so với quý trước. Mặc dù đã được điều chỉnh tăng so với con số sơ bộ...
Top