sách trắng

  1. yuki1485

    Covid-19 Sách trắng của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi "Tạo ra một hệ thống chăm sóc y tế mạnh mẽ chống lại cuộc khủng hoảng Corona mới"

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã biên soạn dự thảo Sách trắng về Y tế, Lao động và Phúc lợi năm nay, cho rằng cần phải xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe chống chọi với khủng hoảng để chuẩn bị cho sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm mới, dựa trên kinh nghiệm rằng sự lây lan của virus...
Top