sns

  1. yuri

    Xã hội Nhật Bản: Thu thập thông tin thiên tai bằng SNS, tăng gấp 10 lần trong 4 năm của chính quyền địa phương. Sử dụng khi quy mô dân số tăng lên

    Số lượng chính quyền địa phương thu thập thông tin như yêu cầu cứu hộ và tình trạng thiệt hại bằng SNS (dịch vụ trao đổi Internet) như Twitter và Facebook trong trường hợp thiên tai đã tăng khoảng 10 lần trong bốn năm kể từ năm 2016. Một cuộc khảo sát của văn phòng chiến lược đã tiết lộ. Theo...
Top