tài khoản vãng lai

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Thặng dư tài khoản vãng lai trong nửa đầu năm 2022 đạt 3,5 nghìn tỷ yên, giảm 60% do giá tài nguyên cao, mức thấp nhất trong 8 năm

    Theo số liệu sơ bộ về cán cân thương mại nửa đầu năm 2022 ( từ tháng 1 đến tháng 6 ) do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 8, số dư tài khoản vãng lai cho biết tình trạng của các giao dịch hàng hóa và dịch vụ nước ngoài và thu nhập đầu tư, đã giảm 63,1%, đạt mức thặng dư 3,5057 nghìn tỷ yên...
Top