thẻ bảo hiểm y tế

  1. yuki1485

    Xã hội Bãi bỏ thẻ bảo hiểm, chỉ trích từ các đảng cầm quyền và phe đối lập đến Thủ tướng Kishida.

    Vào mùa thu năm 2024, chính sách của chính phủ về việc bãi bỏ thẻ bảo hiểm y tế hiện tại và tích hợp với thẻ My Number đã thu hẹp vòng vây. Trong phiên họp bế mạc của ủy ban đặc biệt Hạ viện vào ngày 26, đã có nhiều ý kiến từ các đảng cầm quyền và phe đối lập kêu gọi xem xét lại trước hàng loạt...
  2. yuki1485

    Xã hội Thẻ My number "Tích hợp thẻ bảo hiểm” của Thủ tướng Kishida, tạo ra “hệ thống mới” cho những ai chưa có thẻ ?

    Về việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và thẻ My Number do chính phủ thúc đẩy, Thủ tướng Kishida cho biết ý định tạo ra một hệ thống mới cho những người chưa có thẻ My number. Chính phủ đặt mục tiêu bãi bỏ thẻ bảo hiểm y tế hiện tại vào mùa thu năm 2024 và tích hợp với thẻ My number. Thủ tướng...
Top