thẻ bảo hiểm y tế

  1. yuki1485

    Xã hội Thẻ My number "Tích hợp thẻ bảo hiểm” của Thủ tướng Kishida, tạo ra “hệ thống mới” cho những ai chưa có thẻ ?

    Về việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và thẻ My Number do chính phủ thúc đẩy, Thủ tướng Kishida cho biết ý định tạo ra một hệ thống mới cho những người chưa có thẻ My number. Chính phủ đặt mục tiêu bãi bỏ thẻ bảo hiểm y tế hiện tại vào mùa thu năm 2024 và tích hợp với thẻ My number. Thủ tướng...
Top