thiệt hại

  1. yuki1485

    Lịch sử Nhật Bản : "Báo cáo Điều tra Thiệt hại " trong Chiến tranh Thái Bình Dương

    Năm 1960, Cơ quan Kế hoạch Kinh tế công bố “kế hoạch tăng gấp đôi thu nhập quốc dân”, người tham gia xây dựng kế hoạch này là Saburo Okita, người sau này trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cơ quan Kế hoạch Kinh tế ban đầu là một tổ chức lại của Trụ sở Ổn định Kinh tế, được thành lập năm 1946...
Top