thống nhất trang web chính phủ

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản: Tập trung các trang web của chính phủ. Phá vỡ sự phân chia theo chiều dọc của các bộ và cơ quan, giúp tìm kiếm theo mục đích dễ dàng hơn

    Thông tin cho biết vào ngày 19 rằng chính phủ đang xem xét việc thống nhất trang web để người dân có thể dễ dàng truy cập thông tin họ muốn biết. Hiện tại, chính phủ đang rà soát các trang web do từng bộ, ngành lập ra và hướng tới xây dựng một trang web mà người dân có thể lấy thông tin muốn...
Top